home > 학과소개 > 명예교수
   ※ 명예교수님 명단 명예교수 - 글보기
연번 성명 전공분야 재직기간 명예교수 추대
1 고 이종호교수 (李鐘鎬, Jong-Ho Lee) 영미소설 1957.12.1.~1992.2.29. 1992.2.29. (별세2011.11.3.)
2 박영수교수 (朴英壽, Young-Soo Park) 의미론 1964.1.1.~2000.2.28. 2000.2.28.
3 고 이우건교수 (李愚鍵, Woo-Kun Lee) 영미소설 1970.12.1.~2000.08.31. 2000.8.31. (별세2001.7.19.)
4 김한창교수 (金漢昌, Han-Chan Kim) 의미론 1971.1.1.~2001.2.28. 2001.2.28.
5 고 허영교수 (許榮, Young Huh) 현대영미희곡 1970.9.1.~2001.2.28. 2001.2.28. (별세2020.4.4.)
6 고 조문호교수 (曺文鎬, Mnu-Ho Cho) 현대영미희곡 1976.12.1.~2002.8.31. 2002.8.31. (별세2006.8.9.)
7 김기찬교수 (金基澯, Kee-Chan Kim) 의미론 1981.3.1.~2005.8.31. 2005.8.31.
8 은죽남교수 (殷竹男, Jook-Nam Eun) 현대영미소설 1977.1.1.~2006.2.25. 2006.2.25.
9 고 정정승교수 (鄭政勝, Jung-Seung Chung) 통사론 1980.4.1.~2008.8.31. 2008.8.31 (별세2020.1.26.)
10 박찬부교수 (朴贊扶, Chan-Bu Park) 영미문학비평 1977.4.1.~2012.8.31. 2012.8.31.
11 김철수교수 (金撤洙, Chul-Soo Kim) 현대영미시 1977.10.1.~2014.2.28. 2014.2.28.
12 Stephen Lester Garrigues강의초빙교수 영어회화 1986.3.1.~2020.2.29. 2020.3.1.